Ouders

Contactmomenten- en middelen

Het onderwijs en de opvoeding van de leerlingen is een gezamenlijke taak voor ouders en school. Wij vinden een goede samenwerking tussen ouders en school enorm belangrijk; het bevordert het welbevinden van uw kind. Wij zullen u dan ook informeren over belangrijke gebeurtenissen op onze school en wij stellen het op prijs als u ons informeert als er bijzonderheden thuis zijn. We nodigen u een aantal keer per jaar uit om te komen kijken tijdens allerlei activiteiten op de school.

Ouderapp Parro

De schriftelijke communicatie met ouders verloopt digitaal via ‘Parro’. U ontvangt hiervoor inloggegevens. U kunt zich via Parro driemaal per jaar inschrijven voor de oudergesprekken.

Privacy

Wij geven informatie over kinderen in principe alleen aan de ouders of de voogd. Het komt voor dat een bepaalde instantie informatie over uw kind nodig heeft. In dat geval moet die informatie schriftelijk bij ons aangevraagd worden. Met uw toestemming komt er in het leerlingdossier hiervoor een toestemmingsformulier.

 

Ouderraad

Onze actieve ouderraad organiseert in samenwerking met ons team allerlei festiviteiten en activiteiten voor de school, zoals Sinterklaas, kerstdiner, schoolfeest en sportdag. Bij een aantal activiteiten kunnen wij niet zonder de hulp van ouders. Uw hulp stellen we dan ook zeer op prijs!

Als u belangstelling heeft, kunt u contact opnemen met een van de OR-leden of de leerkracht van uw kind. De OR vergadert minimaal 5 keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar; de data vindt u in de jaarkalender.

 

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school of het bestuur te maken hebben. De MR is het officiële overlegorgaan van de school en de ouders met het schoolbestuur. Om als spreekbuis van en voor ouders goed te kunnen functioneren, horen de leden van de MR graag uw suggesties en ideeën. Ook met vragen kunt u bij de MR-leden terecht. Zij zullen u graag helpen of doorverwijzen naar de juiste persoon of instantie. U kunt de leden bereiken op het mailadres mr.jpheije@sopoh.nl.

De MR bestaat uit twee ouders, die door de ouders gekozen worden voor een periode van drie jaar. De twee personeelsleden worden gekozen door het personeel. De directeur heeft een adviserende rol. De MR vergadert minimaal 5 keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar; de data vindt u in de jaarkalender.

 

Ziekmelding

Bij ziekte van uw kind vragen wij u om de leerkracht van de betreffende groep voor 8.45 uur telefonisch op de hoogte te stellen. U kunt ziekmeldingen ook aan de administratie doorgeven. De administratief medewerkster zorgt er dan voor dat de leerkracht op tijd op de hoogte gesteld wordt.
Uw kind kan natuurlijk ook tijdens de schooluren ziek worden. Als uw kind op school ziek wordt, proberen we u telefonisch te bereiken. We sturen uw kind dus alleen maar naar huis na met u te hebben overlegd. Als uw kind zodanig ziek is dat verzorging onmiddellijk nodig blijkt, dan schakelen we medische hulp in. Als uw kind meteen naar de dokter of naar het ziekenhuis moet, proberen we uiteraard eerst u te bellen, zodat u met uw kind naar arts of ziekenhuis kunt gaan. Als we u niet kunnen bereiken, gaan we zelf als begeleiding mee.

 

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door de Medezeggenschapsraad op advies van de Ouderraad. Voor het schooljaar 2022-2023 is de bijdrage €30,00 per leerling. Van deze bijdrage wordt alles betaald wat door de overheid niet wordt vergoed, zoals cadeaus en versnaperingen voor het sinterklaasfeest, de kerstviering, excursies, de sportdag enzovoort. Voor leerlingen die na 1 januari op school komen wordt de ouderbijdrage aangepast.

Alle leerlingen doen mee aan de activiteiten van onze school. We sluiten geen leerlingen uit omdat hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Dat mogen we niet, maar dat willen we ook niet. Echter kunnen zonder de ouderbijdrage vele activiteiten niet plaatsvinden. We hopen dan ook dat u de ouderbijdrage wilt voldoen of anders met ons in gesprek gaat. Ouders ontvangen in het begin van het schooljaar bericht over de te betalen ouderbijdrage. Voor het kamp in de bovenbouw en de eindgroep en de schoolreisjes wordt een aanvullende bijdrage aan de ouders gevraagd. Deze wordt jaarlijks vastgesteld.