Ons onderwijs

Speciaal basisonderwijs

Welke kinderen gaan naar speciaal basisonderwijs?

Bij ons op de dr. JP Heijeschool worden kinderen aangemeld met meervoudige problematiek op het gebied van cognitie, sociaal-emotioneel en gedrags- en werkhoudingsproblemen:

 • Een kind is vastgelopen in de leerontwikkeling en de verwachting is dat de ontwikkeling van het kind op een reguliere basisschool, ondanks extra hulp, zal stagneren.
 • Er is bij het kind sprake van een grote leerachterstand die vooral samenhangt met zogenaamde ‘leerstoornissen’. De achterstand is dan niet het gevolg van onvoldoende aandacht of ongeschikte leermethodes, maar van een min of meer duidelijke belemmering in de ontwikkeling van het kind. Stoornissen die het leren belemmeren zijn:
  • Een sterk verminderd concentratievermogen
  • Grote afleidbaarheid en geheugenproblemen  
 • Een kind heeft te maken met een vertraagde ontwikkeling op bepaalde ontwikkelingsgebieden, zoals taal of motoriek.
 • Een kind heeft moeilijkheden op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Daardoor heeft het kind geen aansluiting bij leeftijdgenoten, trekt zich terug of krijgt ruzie.
 • Een kind heeft problemen met begrip en inzicht. Denkprocessen verlopen traag of ongericht door een verminderde informatieverwerking. Hierdoor begrijpt het kind de leerstof niet of weet niet wat er van hem verlangd wordt.

 

Kerndoelen basisonderwijs

SBO-scholen hebben dezelfde kerndoelen als reguliere basisscholen. Leerlingen in het SBO krijgen alleen meer tijd en meer faciliteiten om die doelen te bereiken. De groepen in het speciaal basisonderwijs zijn kleiner en er zijn meer deskundigen om te ondersteunen. Leerlingen op het SBO maken, net als op de reguliere basisschool, de verplichte eindtoets voor het basisonderwijs. Na het speciaal basisonderwijs is er de mogelijkheid om door te stromen naar het vmbo en hoger, het praktijkonderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs.

Zorg voor leerlingen

Ontwikkelingsperspectief

Niet ieder kind haalt hetzelfde eindniveau en ontwikkelingen zijn niet altijd voorspelbaar. Daarom besteden we veel aandacht aan het samenstellen van de groepen. Wij vinden het belangrijk om uw kind zoveel mogelijk naar zijn of haar kunnen te laten presteren. We onderzoeken daarom ieder jaar in welke groep uw kind het beste tot zijn recht komt. Voor uw kind stellen we een ‘individueel ontwikkelingsplan’ op. We bespreken dit twee keer per jaar in een leerlingbespreking en daarna met u als ouder. Vanaf de middenbouw bekijken we voor ieder kind elk jaar of de doelen gehaald zijn en wat het volgende doel is. We maken daarbij een langetermijnprognose.

Begeleidingscommissie

Gedurende het verblijf op onze school wordt de ontwikkeling van uw kind gevolgd door een aantal leden van het zorgteam. In het zorgteam zijn onder andere werkzaam:

 • De directeur van onze school
 • De orthopedagoog
 • De zorgcoördinator
 • De schoolarts
 • De schoolmaatschappelijk werker
 • Gedragspecialist

 

Aanbod en werkwijze

In het rijtje van 21e-eeuwse vaardigheden nemen creativiteit en culturele vaardigheden een belangrijke plaats in. Als ‘cultuurmagneetschool’ werken wij samen met Pier-K (een centrum voor kunst en cultuuronderwijs in Haarlemmermeer) en vullen dat aan met culturele activiteiten en thema’s uit de omgeving.

We gebruiken eigentijdse methoden, maar soms is het nodig om het niveau van de bestaande methoden aan te passen of extra materiaal in te zetten. Wij bieden vanzelfsprekend de basisvakken zoals taal en rekenen, maar ook muziek, koken en natuur zoals onze schooltuinen.

Werkwijze

De JRL-groepen (jonge risico leerlingen) werken thematisch. Hun ontwikkeling wordt vastgelegd in een observatiesysteem. Van de onderbouwgroep tot en met de eindgroep wordt de leerstof hoofdzakelijk groepsgewijs aangeboden. Uw kind werkt bij ons volgens een dagtaak. Hierdoor kunnen we eenvoudig rekening houden met verschillen in tempo, belangstelling en mogelijkheden. De AL-groep (alternatieve leerlijn) is een kleine groep waar leerlingen een eigen leerlijn volgen. Hierbij zitten leerlingen uit verschillende leerjaren bij elkaar.