Onze school

Over ons

De dr. JP Heijeschool is een openbare school voor speciaal basisonderwijs. Onze school is vernoemd naar Jan Pieter Heije (1809-1876), een arts die zich in de 19e eeuw bekommerde om mensen in een achterstandspositie. Hij stimuleerde ‘het naar school gaan’ van alle kinderen in de Haarlemmermeerpolder. Onze school is gevestigd in een mooi historisch gebouw uit 1921 in het centrum van Hoofddorp.

Op de dr. JP Heijeschool geven we onderwijs op maat voor kinderen met leer- en ontwikkelproblemen. Kinderen die met extra hulp op een reguliere basisschool niet verder geholpen kunnen worden, kunnen bij ons onderwijs op maat volgen. Ze ontwikkelen zich bij ons tot zelfstandige en redzame kinderen. Ons belangrijkste uitgangspunt is dat uw kind elke dag met plezier naar school gaat, kan leren en zijn talenten kan ontdekken. Ons team richt zich daarbij niet alleen op de cognitieve ontwikkeling en het verwerven van kennis, maar ook op het verwerven van sociaal-emotionele, culturele en lichamelijke vaardigheden.

De vlieger in ons logo symboliseert vrijheid en is speels, als spel van kinderen. De draad staat voor de verbondenheid met de school en is flexibel. Waar het kan zullen we de draad laten vieren en waar het (nog) niet kan, zullen we de draad voor de veiligheid en structuur goed vasthouden. Een vlieger kan verschillende kanten op. Dit staat symbool voor de verschillende capaciteiten van onze kinderen. We spelen in op hun sterke kanten en ondersteunen de minder sterke kanten. De vlieger staat symbool voor de manier waarop wij met de kinderen werken: zelfstandig waar het kan, hulp waar nodig.

Wij geven ons onderwijs vorm vanuit onze volgende speerpunten:

Rustig en vriendelijk

Wij zorgen voor een veilig en gestructureerd pedagogisch klimaat. Rustig en vriendelijk is bij ons op school de norm.

Op eigen kracht

Wij werken aan het zelfvertrouwen van de leerling. Wij geven de leerling taken die hem/haar voldoende uitdagen zelfstandig te werken en een beroep doen op de eigen kracht op te uitdagen. We doen een beroep om op eigen kracht te leren en zelfstandig te werken.

Inzicht in eigen functioneren

Wij bieden kinderen inzicht in het eigen functioneren. Wij maken kinderen verantwoordelijk voor hun eigen gedrag en geven ze daarmee controle terug.

Ruimte creëren om tot leren te komen

Dit doen we d.m.v. rust, structuur en voorspelbaarheid. Het welzijn van het kind is daarbij het uitgangspunt.

 

Visie, missie en kernwaarden

Visie
Waar staan we voor…

Onze visie vormt de basis van ons handelen. We vinden het belangrijk om te kijken naar het belang en de ontwikkeling van de individuele leerling en willen ‘eruit halen wat erin zit’. Welke talenten er verder ontwikkeld kunnen worden; waar een leerling zich prettig bij voelt en wat er allemaal te bereiken is. Ieder kind heeft het recht zich te ontwikkelen en wij dragen daar graag aan bij. Ook vinden wij de omgang van de kinderen onderling van groot belang. We vinden een open houding naar elkaar, naar de kinderen en naar de ouders een basisvoorwaarde voor goed onderwijs.

Missie
Waar gaan we voor…

Met onze missie brengen we onze visie in praktijk. In de keuze en de aanbieding van de leerstof gaan we uit van de mogelijkheden van ieder kind als leerling. Het is onze missie om op een positieve en plezierige wijze met elkaar om te gaan en samen te werken. Wij richten ons daarom op het belonen van positief gedrag. Er heerst daardoor een fijne en veilige sfeer in de groepen en de leerkrachten doen er alles aan om eruit te halen wat erin zit; zelfstandig waar het kan, hulp waar nodig. Wij zijn er trots op als uw kind gemotiveerd leert en er zelf uit haalt wat erin zit. Dat hij durft aan te geven wat hij nodig heeft. Onze missie is geslaagd als uw kind trots op zichzelf is.

Kernwaarden

Kort gezegd staan en gaan wij voor:

  • Plezier en motivatie
  • Regels en structuur
  • ‘Eruit halen wat erin zit’
  • Veiligheid, vertrouwen en uitdaging
  • Goede sfeer tussen ouder, kind en school

 

Onderwijsklimaat

Een van de meest belangrijke kenmerken van ons onderwijs is de sfeer waarin het wordt gegeven. Centraal staat de relatie tussen leerkrachten en leerlingen en ouders. De leerkracht spreekt de leerling aan op zijn handelen, en niet op zijn persoon.

Onze leerkrachten bieden leerlingen duidelijkheid en zekerheid door onder meer een vaste dag- en weekindeling. We hanteren vaste spel- en leefregels. Dat betekent dat uw kind zo consequent mogelijk benaderd wordt. Wij bieden stimulerende onderwijsleersituaties, vragen geen prestaties van uw kind die hij niet kan geven. We verwachten wel dat leerlingen ieder op hun eigen manier zorg en aandacht geven aan datgene waar ze mee bezig zijn.

Het is uw kind dat u aan ons toevertrouwt. Samenwerking met u is van belang om onze opvoedkundige en onderwijskundige doelen te kunnen bereiken. De sfeer op school en de omgang met elkaar worden positief beïnvloed door gezamenlijke activiteiten als open podium, schoolkamp, projectweek en feesten.

 

Schooltijden, vakanties en vrije dagen

Schooltijden

Voor alle groepen gelden dezelfde schooltijden:
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag        8:45 – 14:45 uur
Woensdag                                                               8:45 – 12:30 uur
 
De kleuters zijn om de vrijdag vrij (zie de agenda).

 

Op tijd naar school brengen

Kinderen en leerkrachten vinden het belangrijk en prettig om op tijd te beginnen. Dat geeft de kinderen duidelijkheid en structuur. U kunt daarbij helpen door met uw kind op tijd te zijn. De schooldeur gaat om 8:30 uur open en om 8:45 uur gaat de schooldeur ook echt dicht zodat de lessen kunnen starten.
Om zelfstandigheid van onze leerlingen te bevorderen komen de kinderen alleen naar binnen. Bij de kleuters staan er leerkrachten/onderwijsassistenten buiten bij de deur om uw kind op te vangen.

Een kwartier voor en na schooltijd is er altijd een teamlid op het plein aanwezig.

 

Vakantierooster 2022-2023

Herfstvakantie 17-10-2022 t/m 21-10-2022
Kerstvakantie  23-12-2022 t/m 06-01-2023
Voorjaarsvakantie 27-02-2023 t/m 03-03-2023
Pasen 07-04-2023 t/m 10-04-2023
Meivakantie 24-04-2023 t/m 05-05-2023
Hemelvaart 18-05-2023 t/m 19-05-2023
Pinksteren 29-05-2023 t/m 29-05-2023
Zomervakantie 21-07-2023 t/m 01-09-2023

 

Begeleiding

Om uw kind het beste onderwijs te bieden, werken er op onze school verschillende specialisten. Voor gedrag hebben we een orthopedagoog en een gedragspecialist, voor de taalontwikkeling hebben we een taalspecialist en voor de ondersteunende taken voor de leerkracht hebben we een zorgcoördinator.

Gedragspecialist

De leerkracht met als specialisatie gedrag, heeft naast een lesgevende taak aan een groep, de rol als aanspreekpunt voor collega`s over de dagelijkse praktijk m.b.t. het omgaan met gedragsproblematiek binnen de les. Ook werkt deze gedragsspecialist nauw samen met de intern begeleider, orthopedagoog en directie om te zorgen voor een doorgaande lijn in het preventief werken en het omgaan met ongewenst gedrag.

Orthopedagoog

De orthopedagoog zit wekelijks bij het zorgoverleg en denkt mee bij nieuw aangemelde kinderen en kijkt of dr. JP Heijeschool passend is. Ze sluit soms ook aan bij gesprekken van leerkrachten met ouders en leerlingen om met alle partijen mee te denken.  
Als de leerkracht vragen heeft over het gedrag van een leerling gaat ze kijken waar er ondersteuning plaats kan vinden. Hiervoor kan er een onderzoek plaats vinden bij een leerling om een beter beeld te krijgen waar het gedrag vandaan komt. De orthopedagoog voert ook gesprekken met leerlingen die hier behoefte aan hebben of aan een bepaald doel willen werken zoals meespelen met andere kinderen of vergroten van zelfvertrouwen. Daarnaast wordt er op verzoek van de leerkracht sociale vaardigheden getraind d.m.v. SoVa spellen.

Taalspecialist

Bij ons werkt een taalspecialist in de kleuterbouw. Ze werkt nauw samen met de leerkrachten en onderwijsassistenten om het expertisegebied Taal uit te bouwen op basis van vragen van de leerkrachten en de visie van de school. Op deze manier verbeteren we de kwaliteit en het aanbod van de woordenschat voor de kinderen.

Zorgcoördinator/ ib’er

De zorgcoördinator organiseert alles rondom zorg. Zij zit wekelijks het zorgoverleg voor en coördineert de daar uit voortvloeiende taken. Verder coördineert zij het proces tussen aanmelding en aanname van nieuwe leerlingen. Hiernaast volgt ze de leervorderingen van de leerlingen met een leerlingbespreking. Dit vindt twee keer per jaar plaats. Indien nodig heeft ze tussendoor gesprekken met de leerkrachten over de leerling.

Rekenspecialist

De rekenspecialis volgt de maatschappelijke ontwikkelingen rondom het rekenen op het primair onderwijs. Ze organiseert één keer per jaar een rekendag. Hiernaast adviseert ze leerkrachten over het rekenonderwijs op school.

Specialist AL

De leerkracht van de AL groep (Alternatieve leerlijn) is specialist als het gaat om leerlingen die stagneren in het onderwijsproces. Zij wordt betrokken bij vraagstukken als er leerlingen stagneren op sociaal emotioneel gebied of didactisch niet voorruit komen.

Naast bovenstaand team kunnen wij extra ondersteuning bieden via:

  • De schoolarts. Regelmatig wordt u kind op onze school onderzocht door onze schoolarts. Als na een zorgoverleg (extra) onderzoek nodig blijkt, ontvangen u en uw kind daarvoor een uitnodiging. Bij dit onderzoek dient u als ouder aanwezig te zijn. Het verslag van de schoolarts wordt opgenomen in het dossier van uw kind.
  • Schoolmaatschappelijk werk. Extra hulp via een schoolmaatschappelijk werker wordt ingevuld door Altra (een instelling voor speciaal onderwijs en jeugd & opvoedhulp in Amsterdam en omstreken). U kunt hiervoor worden uitgenodigd na zorgoverleg van het team.
  • Fysiotherapie en logopediste. Fysiotherapie is geen officieel onderdeel van de begeleiding van onze school. Toch wordt er een aantal leerlingen onder schooltijd behandeld. De fysiotherapeut komt in overleg een dagdeel per week bij ons op school. U als ouder kiest zelf of u voor uw kind van deze begeleidingsvorm gebruik wil maken. Verwijzing en financiële afhandeling gebeurt buiten de school om. Op deze basis is er ook een mogelijkheid om een logopediste te consulteren. Ook hiervoor bent u als ouder zelf verantwoordelijk en maakt u zelf de keuze om er wel of geen gebruik van te maken. Leerkrachten kunnen hierin adviseren.

 

Buitenschoolse opvang

Wij bieden in samenwerking met Ons Tweede Thuis speciale buitenschoolse opvang aan. SBSO JP. Heijeschool is er voor kinderen van 4 tot 18 jaar. We bieden een stimulerende, veilige en plezierige omgeving om na schooltijd te spelen en te ontspannen. Uw kind kan op de opvang bouwen, knutselen, sporten, lezen, buitenspelen, dieren verzorgen, en nog veel meer. Er zijn verschillende contacten met sportverenigingen, de kinderboerderij en de bibliotheek zodat de kinderen volop mee kunnen doen in de maatschappij.

Op de opvang kan uw kind spelen en leren op een manier die aansluit bij zijn of haar leeftijd en ontwikkelingsniveau. Uw kind heeft een persoonlijk kindplan wat we samen met u maken en jaarlijks evalueren.

Schoolgids

Schoolgids

In de schoolgids vindt u nog meer informatie over onze school. U kunt hier de schoolgids lezen.

Aanmelden

Toelating en plaatsing

Om handelingsgericht en effectief te kunnen werken is een goed compleet dossier van de verwijzende school noodzakelijk. Een compleet dossier bevat informatie over uw kind en de hulpvraag van u en de verwijzende school.

 

Proces van toelating en toelaatbaarheidsverklaring (TLV)

De verwijzende school gaat in overleg met het Samenwerkingsverband Haarlemmermeer een advies geven over een passende school voor uw kind.

Samenwerkingsverband Haarlemmermeer gaat onder andere over de uiteindelijke plaatsing op een SBO-school. Daar wordt een TLV aangevraagd. Binnen het samenwerkingsverband Haarlemmermeer staat de driehoek ouder – verwijzende school – ontvangende school (kerntriade) centraal bij het bespreken van de TLV en daarbij behorende hulpvraag (of vragen) en de daarbij passende ondersteuning.

Alleen met een goed beeld van de leerling en zijn onderwijsbehoeften kunnen wij Passend Onderwijs bieden.

Kinderen die toegelaten worden op de dr. JP Heijeschool zijn zindelijk.

 

Bestuur

Dr. J.P.Heijeschool is onderdeel van Stichting Floreer Openbaar onderwijs en Opvang. Floreer staat voor samen leren voor de toekomst. De toekomst van leerlingen en kinderen, collega’s en medewerkers, ons onderwijs en opvang, de samenleving en de wereld om ons heen. Daar gaan we voor. We verzorgen toekomstgericht onderwijs van goede kwaliteit waarbij plezier voorop staat. Door mee te gaan met de trends en ontwikkelingen, bieden we het beste onderwijs voor onze leerlingen en bereiden we hen zo goed mogelijk voor op hun toekomst. Voor meer informatie kijk op www.stichtingfloreer.nl.