Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren
medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschapsraad

 
De medezeggenschapsraad (MR) geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school of het bestuur te maken hebben. De MR is een officieel overlegorgaan van de school en de ouders met het schoolbestuur. Zij bestaat uit drie ouders, die op de jaarvergadering door de ouders gekozen worden, en twee personeelsleden gekozen door het personeel. De directeur heeft een adviserende rol.

De MR vergadert minimaal 6 keer per jaar. Afgelopen jaar werden de volgende zaken besproken: formatie, profilering, begroting (lumpsum), zaken aangaande het gebouw, planning, veiligheid, ontwikkelingen in het kader van passend onderwijs, personeel, leerlingenaantal, bestuurszaken, ouders in de school, feesten, buitenschoolse activiteiten, overblijfregeling, nascholing en oudervragen, enz.

U kunt de notulen van de laatste vergaderingen lezen:
notulen MR 23 september 2013
notulen MR 4 november 2013

De MR is een plek, waar namens ouders en personeel meegedacht wordt in allerlei zaken, die de school en dus uw kinderen aangaan. We proberen door overleg te komen tot gezamenlijk beleid dat de grondslag vormt voor een school waarbinnen goed onderwijs geboden wordt. (Goed onderwijs dat hand in hand gaat met veiligheid, gezelligheid, gezondheid en sportiviteit).

Om als spreekbuis van en voor ouders goed te kunnen functioneren, horen de leden van de MR graag uw suggesties en ideeën. Ook met vragen kunt u bij de MR leden terecht. Zij zullen u graag helpen of doorverwijzen naar de juiste persoon of instantie.

U kunt hiervoor terecht bij: 
mr@jpheijeschool.nl