Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren
leerling evaluatie en rapporten

Jaarlijkse Leerling Evaluatie

 
Elk jaar opnieuw wordt de plaatsing geëvalueerd. Doel hiervan is om na te gaan welke resultaten met het onderwijs bereikt zijn, of continuering van de plaatsing nodig is of, dat een andere vorm van onderwijs beter is. 
 
De leerkracht schrijft hiervoor jaarlijks van elke leerling een verslag dat tevens gebruikt wordt bij de overdracht naar een volgende groep. Degenen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van uw kind op school (leerkracht, interne begeleider, psycholoog, logopedist en directeur) stellen gezamenlijk een rapport Handelings Gerichte Diagnostiek (HGD) op, waarin de planning voor de verdere ontwikkeling van het kind op school wordt aangegeven. Het kan ook voorkomen, dat er een advies voor verdere hulpverlening wordt geformuleerd. Dit schriftelijk verslag wordt aan de ouders uitgereikt. De conclusies van deze jaarlijkse evaluatie worden door de leerkracht, intern begeleider en/of directeur tijdens een gesprek aan het einde van het schooljaar met de ouders besproken en ter ondertekening voorgelegd.

 

Rapporten

 
Twee keer per jaar krijgen de kinderen een uitgebreid rapport. In dit rapport is een gedeelte waarin de kinderen hun eigen gedrag kunnen beoordelen. De leerresultaten worden weergegeven in een puntsschaal.
Wij vinden het belangrijk dat de ouders dit rapport samen met hun kind bekijken en bespreken en daarna weer inleveren op school.
De kleuters, onderbouw en middenbouw maken hun eigen portfolio en ouders bespreken met de leerkracht het ontwikkelingsvolgmodel.